Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Logotypy

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

realizuje projekt
                                                                                                                                            
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 
„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie tureckim (IV)"
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tureckim
Kryteria dostępu:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 - 29 lat bez pracy, zarejestrowane       w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności:
  • długotrwale bezrobotni,
  • bezrobotni niepełnosprawni,
  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach.
Działania w ramach projektu:
  • poradnictwo zawodowe - Indywidualny Plan Działania,
  • pośrednictwo pracy,
  • staż,
  • bon na zasiedlenie,
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6, 62 – 700 Turek
tel.: 63 280 23 40, fax: 63 280 23 70
e-mail: potu@praca.gov.pl, www.turek.praca.gov.pl      
 
Załączniki
zasady uczestnictwa w projekcie POWER.pdf
Tabela bieżących form aktywizacji 07-12-2018.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę