Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Logotypy
Powiatowy Urząd Pracy w Turku

realizuje projekt
 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
– projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)"
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tureckim
Kryteria dostępu:
Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, zakwalifikowane  do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia)
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej  z poniższych grup:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.
Działania w ramach projektu:
 • poradnictwo zawodowe - Indywidualny Plan Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6, 62 – 700 Turek
tel.: 63 280 23 40, fax: 63 280 23 70
e-mail: potu@praca.gov.pl, www.turek.praca.gov.pl
 
Załączniki
zasady uczestnictwa w projekcie WRPO.pdf
Tabela bieżących form aktywizacji 07-12-2018.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę