Świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 


  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

 

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną w ramach świadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka?


 

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, kiedy świadczenie aktywizacyjne przysługiwałoby przez okres 12 miesięcy, oraz 9 miesięcy w przypadku kiedy świadczenie aktywizacyjne przysługiwałoby przez okres 18 miesięcy.

 

Uwaga


Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

 

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016r. poz 645z późn. zm.).

partners

shortcut-links

 go-to-top