"Droga do zatrudnienia po węglu" - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


"Droga do zatrudnienia po węglu"

Zestawienie logo.jpg
 
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
realizuje projekt partnerski
 
 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.01. Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

pn. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu"
 

Grupa docelowa do której skierowany jest projekt:
  1. Pracownicy GK ZEPAK osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika ( w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej; w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z  § 1 art. 23 Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23 Kodeksu Pracy)
  2. Pracownicy GK ZEPAK osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), w tym osoby, które utraciły pracę od 2018 roku (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej; w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z  § 1 art. 23 Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23 Kodeksu Pracy)
  3. Pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osoba samozatrudnioną oraz pracownik zwolniony, przewidziany do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym
  4. Członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwa domowe z ww. osobami (tj. osobami wymienionymi w pkt 1, 2 i 3), którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osoba samozatrudnioną
Zaplanowane działania PUP w Turku jako partnera projektu:
1.Bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej  
2.Finansowe wsparcie pomostowe dla 35 osób przez 12 miesięcy 
3.Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

a)Zwrot kosztów dojazdu
4.Subsydiowane zatrudnienie dla 5 osób przez 12 miesięcy
a)Zwrot kosztów dojazdu
5.Dodatek relokacyjny dla 5 osób przez 12 miesięcy
6.Dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia dla 5 osób przez 12 miesięcy
7.Kompleksowa opieka dedykowanego doradcy zawodowego 

Projekt realizowany będzie w okresie od 29.12.2023 r. do 30.06.2029 r.

Kwota dofinansowania projektu: 8 162 119,53 zł
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FST #PUPTurek

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę