Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


ABC osoby niepełnosprawnej

Kompendium osoby niepełnosprawnej

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane ze sferą zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127 poz.721 ze zm.).

 

Ustawa ta dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:

 

  1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki),
  2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
  3. niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi".

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

 

Osoba niepełnosprawna, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, może zostać uznana za osobę gotową do podjęcia pracy.

 

Osoba niepełnosprawna może posiadać status bezrobotnego albo osoby poszukującej pracy. Dla uzyskania statusu bezrobotnego przez osobę niepełnosprawną istotne znaczenie ma z jednej strony stan jej zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia, a z drugiej strony okoliczność czy nie nabyła ona, ze względu na niezdolność do pracy, prawa do renty. Nabycie prawa do renty wyklucza bowiem możliwość nabycia statusu osoby bezrobotnej. Dana osoba może w takim przypadku zostać zarejestrowana jako poszukująca pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę