Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenia zezwolenia lub oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do  ewidencji oświadczeń zgodnie z art. 90a ust 1 i 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017  poz. 1065 ze zm.)  po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

Zgodnie z art. 90a ust 1 i 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017  poz. 1065 ze zm.) oraz zgodnie z § 7 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej  (Dz.U  z 2017  2017r. poz. 1065) wpłaty dokonuje PODMIOT.

Brak możliwości identyfikacji osoby wpłacającej z Podmiotem  skutkować będzie odmową wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

z dniem 01.01.2022 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego Urzędu.  Wpłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową należy dokonywać  na rachunek bankowy prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A.
 041090 1229 0000 0001 4917 7284

W tytule przelewu należy wskazać:
  1. w przypadku oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:
„Wpłata z tytułu wpisu do ewidencji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi ………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz data urodzenia cudzoziemca)
 
  1. w przypadku zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca:
„Wpłata z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca ………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz data urodzenia cudzoziemca)
Załączniki
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (doc, 90 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 57 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi art.88z ust.5 pkt 1-6 ustawy.docx (docx, 16 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP.pdf (docx, 57 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 60 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP.pdf (docx, 54 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (docx, 56 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (pdf, 269 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi art.88j ust.1 pkt 3-7 ustawy.pdf (pdf, 209 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.docx (docx, 27 KB)
Wniosek o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.pdf (pdf, 218 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.docx (docx, 26 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę