Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

 

Lp.

Nazwa programu

Liczba osób uczestniczących

Kwota programu

Źródło finansowania

1.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy

30

177 633,51 zł

Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra

2.

Program dla osób bezrobotnych zwolnionych w 2013 roku z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EFG)

6

100 000,00 zł

Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra

3.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia

8

139 766,49 zł

Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra

4.

Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

6

103 800,00 zł

Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra

5.

Program specjalny „Mama w pracy"

18

132 585,14 zł

Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra

6.

Program specjalny „Starter. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia w Powiecie Tureckim"

39

290 138,39 zł

Fundusz Pracy + Rezerwa Ministra

7.

Program specjalny „Młodzi w działaniu" 

24

317 092,19 zł

10% limitu środków FP ustalonej dla powiatu tureckiego w 2013 roku

8.

„Junior" – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

4

48 770,70 zł

Fundusz Pracy + PFRON

9.

Aktywni na rynku pracy!

292

2 572 885,45 zł

Europejski Fundusz Społeczny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę