Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

 

realizuje projekt

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

– projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie tureckim (II)"

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tureckim

 

Kryteria dostępu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku zakwalifikowane  do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia)w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej  z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Działania w ramach projektu:

  • poradnictwo zawodowe - Indywidualny Plan Działania,
  • pośrednictwo pracy,
  • staż,
  • prace interwencyjne,
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Załączniki
Zasady WRPO 2016 (pdf, 583 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę