Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

LogotypyPowiatowy Urząd Pracy w Turku
realizuje projekt
 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 
„ Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie tureckim (V)"
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tureckim
Kryteria dostępu:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 - 29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności:
  • długotrwale bezrobotni,
  • bezrobotni niepełnosprawni,
  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach.
PUP w Turku informuje, iż trwa nabór do projektu.

Działania w ramach projektu:
  • poradnictwo zawodowe - Indywidualny Plan Działania, - na bieżąco w trakcie rekrutacji uczestników do projektu,
  • pośrednictwo pracy - na bieżąco w trakcie rekrutacji uczestników do projektu,
  • staż - nabór zamknięty dane kontaktowe (63) 280 23 54,
  • bon na zasiedlenie - nabór zamknięty., dane kontaktowe (63) 280 23 56,
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej- nabór zamknięty, dane kontaktowe (63) 280 23 56,
  • szkolenia- nabór otwarty od 02.01.2019 do wyczerpania limitu środków, dane kontaktowe  (63) 280 23 57,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego- nabór zamknięty dane kontaktowe (63) 280 23 84.
 PUP w ramach projektu zamierza objąć wsparciem 275 osób, a głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 120 osób zarejestrowanych w PUP.
 
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.
Wartość projektu: 2 803 633,64           
                             
 
 Aktualizacja dnia 09.03.2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6, 62 – 700 Turek
tel.: 63 280 23 40, fax: 63 280 23 70
e-mail: potu@praca.gov.pl, www.turek.praca.gov.pl
Załączniki
Zasady uczestnictwa w projekcie POWER.pdf (pdf, 333 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę