Obsługa osób uprawnionych z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Widok zawartości stron

ZARZĄDZENIE Nr 16/2012

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

z dnia 23.08.2012 roku

 

w sprawie obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku osób uprawnionych
z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się

___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 9 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) oraz § 6 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku wprowadza się następujące zasady dostępu do usług z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

1)         informacje dotyczące działalności urzędu dostępne są na stronie internetowej: http://www.pup.turek.pl/  oraz http://pup.turek.ibip.pl

2)         osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: potu@praca.gov.pl oraz biuro@pup.turek.pl        ;

3)         osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu – numer 63 280 23 70 lub 63 280 23 77;

4)         osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku;

5)         osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika;

6)         Powiatowy Urząd Pracy w Turku zapewnia, na zasadach określonych w § 2, osobom uprawnionym dostep do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

 

§ 2

 

 1. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)
 2. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 3. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku bądź na adres poczty elektronicznej potu@praca.gov.pl
  lub biuro@pup.turek.plalbo za pośrednictwem faksu na numer 63 280 23 70 lub 63 280 23 77.
 4. W zgłoszeniu osoba uprawniona wskazuje termin, wybraną metodę komunikowania się i rodzaj sprawy związanej z realizacją świadczenia. Wzór druku zgłoszenia świadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 5. W przypadku wniesienia przez osobę uprawnioną zgłoszenia w formie ustnej pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Turku wypełnia odpowiednio druk zgłoszenia, sporządzając na nim adnotację co do okoliczności sporządzenia
  oraz podpisując imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego.
 6. Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Turku zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się inną formę  realizacji dostępu do usługi.

 

§ 3

 

Powiatowy Urząd Pracy w Turku udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

§ 4

 

Informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się zamieszcza się na stronach internetowych http://www.pup.turek.pl oraz http://pup.turek.ibip.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę